SANLY BANK HYZMATLARYNYŇ ULGAMY

“Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamy näme?

Bank tarapyndan müşderlerine onlaýn-menzilara bank hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän çözgütleriň toplumy. Müşderiler “Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamy arkaly özüne hyzmat edýän bankyna barmazdan, internet torunyň üsti bilen hasaplaryň galyndylary, olar boýunça geçirilen herekleri islendik wagtda görüp, amallary ýerine ýetirip we beýleki bank tarapyndan berilýän hyzmatlaryndan peýdalanyp bilýärler.

“Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamynyň esasy wezipeleri

Adaty bank hyzmatlaryny häzirki zaman ýokary talaplaryna laýyk getirmek, müşderilere amatly bolan şertlerde hyzmat etmek, ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetiniň ösmegine öz goşandyny goşmak.

“Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamynyň
müşderilere berýän mümkinçilikleri:

+ Yuridiki taraplar üçin ulgamyň kömegi bilen olaryň hasaplaryndaky hereketlerini islendik wagtda görmek;

+ Yuridiki taraplar üçin ulgamyň kömegi bilen bank hasaplardan geçen amallaryny görmek;

+ Yuridiki taraplar üçin ulgamyň kömegi bilen täze bank hasabyny açmak üçin ýüztutmak;

+ Banka barmazdan, ulgamyň kömegi bilen bank hasabyndan tölegleri ýerine ýetirmek;

+ Banka barmazdan, ulgamyň kömegi bilen Karz serişdelerini almak üçin ýüztutmak we ol ýüztutmanyň ýagdaýyny görmek;

+ Yuridiki taraplar üçin ulgamyň kömegi bilen hereket edýän karzlarynyň ýagdaýyny görmek we olar barada maglumat almak şeýle hem karzlar boýunça karzy gaýtarmagyň grafigini görmek;

+ Banka barmazdan, ulgamyň kömegi bilen işgärleriň aýlyk zähmet haklarynyň wedomostyny elektron görnüşinde ugratmak;

+ Banka barmazdan, ulgamyň kömegi bilen daşary ýurt puluny satyn almak we satmak üçin ýüztutmak we ol ýüztutmanyň ýagdaýyny görmek;

+ Ulgamyň kömegi bilen bank goýumlarynyň ýagdaýy we goýum hasaplaryndaky galyndylaryny görmek;

+ Ulgamyň kömegi bilen müşderi banka barmaga isleg bildiren ýagdaýynda öňünden nobata durmak ýa-da haýsy maksat we haçan barjakdygyny öňünden bellemek.

+ Ulgamda ýuridiki taraplar we bankyň işgärleriniň arasynda özara hat alyşmagy;

+ “Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamynda onlaýn ýagdaýda sorag-jogap alyşmak (çat) gullugy;

+ Hasap açmak boýunça ýüztutmak we ol ýüztutmanyň ýagdaýyny görmek.

Maglumat howpsuzlygy

“Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamynda töleg geçirilende we ulgama giriş amala aşyrylanda iki faktorly autenti ikasiýa ulanmak we aragatnaşygyň serti ikatlaşdyrylan howpsuz ugurlary (kanallary) (SSL) ulanmak arkaly ýokary derejeli maglumat howpsuzlygy amala aşyrmak.

“Sanly BANK” hyzmatlarynyň ulgamynyň programma paketleriniň görnüşleri: