© Aşgabat 2023
TM РУС EN
SANLY HYZMATLAR WE ÇÖZGÜTLER

Siziň ygtybarly
hyzmatdaşyňyz

AÝGYTLY
NETIJE

Biz barada

Biziň Asyl maksadymyz

Häzriki wagtda dünýäde sanly tehnologiýalaryň ösýän döwründe biziň kompaniýamyz tarapyndan uly işler amala aşyrylýar. Kompaniýamyzda zähmet çekýän ýokary derejeli, tejribeli hünärmenler işleriň alynyp barylyşynda uly netijeleri görkezýär. Ýurdumyzda alynyp barylýan uly özgertmelerden ugur alyp biziň kompaniýamyz ýurdumyzyň döwlet edara-kärhanalary, hususy kärhanalary şeýle hem telekeçileri bilen ýakyn hyzmatdaşlyklary amala aşyrýar. Biziň asyl maksadymyz bolsa ýurdumyzyň ösüşine öz goşandymyzy goşmak bolup durýar. Biziň kompaniýamyz ýokary derejeli sanly çözgütleriň birnäçe görnüşlerini hödürleýär. Işleri öz wagtynda ýokary derejeli ýerine ýetirmek we islendik wagtda müşderilere ýardam bermek - biziň esasy ýörelgämiz bolup durýar.
Biziň hyzmatlarymyz

HYZMATLARYMYZ

Programma üpjünçiliklerini taýýarlamak

Biziň kompaniýamyz dünýä standartlaryna laýyk gelýän dürli görnüşli programma üpjünçiliklerini işläp taýýarlaýar. Müşderileriň programma üpjünçiliginiň ýerine ýetirýän işi boýunça dürli islegleri kanagatlandyrylýar.

Çylgym ulgamlary işlap düzmek

Dürli görnüşli çylgym ulgamlaryny işläp taýýarlamak, topologiýasyny işläp düzmek, çylgym ulgamynyň dolandyryş enjamlaryny, gözegçilik enjamlaryny sazlamak we gurnamak hyzmatlaryny hödürlerýaris.

Web saýtlaryny taýýarlamak

Dürli görnüşdäki häzirkizaman talaplalryna laýyk gelýän web saýtlary işlap düzmek, dizaýn etmek, we taýýarlamak hyzmatlalryny hödürleýäris.

Awtomatlaşdyrylan bank hyzmatlary taýýarlamak

Bank hyzmatlarynyň ýokary hilli bolmagyny gazanmak maksady bilen kämil tehnologiýalary işläp taýýarlaýarys. Müşderileriň islegleri boýunça awtomatlaşdyrylan bank ulgamlary bilen baglanşykly täze önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

Önümçiligiň awtomatlaşdyrylmagy

Dürli görnüşli önümçilik prosesleriniň awtomatlaşdyryş ulgamlary boýunça ýokary hilli çözgütleri hödürleýäris. Awtomatlaşdyrylan ulgamlarynyň dolandyryş ulgamyny täzelemek boýunça dürli maslahatlary berýäris.

Hyzmatdaşlarymyz

Bize ynam bildirenler

Biz barada aýdylanlar
Habarlaşmak üçin

Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Türkmenbaşy şaýoly, 79

aygytly.netije@gmail.сom aygytly.netije@sanly.tm

Tel: +993 12 22-83-54, +993 12 71-08-35

Fax: +993 12 22-94-87

Biziň bilen habarlaşanyňyz üçin sag boluň! Bagyşlaň bir ýalňyşlyk ýüze çykdy